Artikel 1 – Voorwerp

 1. De onderhavige verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop van advertentieruimte door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die, voor eigen rekening of in naam en voor rekening van een adverteerder (hierna de Adverteerder genoemd), advertentieruimte aankoopt voor de promotie van zijn merk, zijn producten of zijn diensten in/op de media (tijdschriften en websites) die worden verkocht door de regie Produpress Advertising S.A. – het Medium – , hierna het Medium genoemd.
 2. De ondertekening van de aankooporder impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 Tegenstelbaarheid

Het Medium is slechts gebonden door de bepalingen van de aankooptransactie die het heeft aanvaard, door de bepalingen van zijn bestelbons en door de bepalingen van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

De toepassing van iedere andere bepaling is uitgesloten. Dit geldt onder meer voor de algemene voorwaarden van de Adverteerder, zelfs als deze bepalen dat zij de enige geldige voorwaarden zijn, tenzij het Medium deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

De algemene voorwaarden van het Medium worden verondersteld gekend en aanvaard te zijn, hetzij door de ondertekening door de Adverteerder van een document dat ernaar verwijst, hetzij door een gebrek aan schriftelijk verzet van de Adverteerder binnen de acht dagen na de ontvangst van het eerste document waarin hij van de algemene voorwaarden in kennis werd gesteld, hetzij, in geval van een online bestelling, door de online aanvaarding van deze algemene voorwaarden. In dit laatste geval komen de partijen overeen dat de onderling uitgewisselde e-mails bewijskracht hebben.

Ze mogen niet worden betwist in geval van intensieve handelsbetrekkingen. Elke bestelbon afkomstig van een Adverteerder moet verplicht de aanvaarding van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden vermelden.

Artikel 3 – Aanbod en tarieven

 1. De locatie, het formaat en de wijze van weergave van de voorgestelde inlassingen, evenals de bijbehorende prijzen, zijn die die geldig zijn op de dag dat de offerte werd opgemaakt door het Medium, en die in detail worden uiteengezet in de documenten die beschikbaar zijn op produpress.be en meer in het bijzonder in de documenten “Ratecard” en “Tarifs” in het kader “INFO & DOWNLOADS” van de website.
 2. Het minimumbedrag van een bestelbon ligt vast op duizend tweehonderdvijftig (1.250) euro, exclusief btw.
 3. De tarieven omvatten geen technische kosten zoals de eventuele kosten voor de creatie en de productie van de inlassingen, noch de kosten voor het drukken van inlegvellen.
 4. Tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld, wordt begrepen dat in het aanbod geen exclusiviteit is inbegrepen.
 5. De tariefvoorwaarden van het aanbod, door middel van een bestek opgemaakt door het Medium aan de Adverteerder of zijn vertegenwoordiger, hebben een geldigheidsduur van 14 dagen vanaf de uitgifte van de offerte. Zonder bevestiging door middel van de terugzending van een ondertekende bestelbon, zullen de opties aan het einde van deze termijn worden geannuleerd.
 6. De tariefvoorwaarden van zogenaamde “promotieaanbiedingen” die ook als dusdanig werden aangekondigd, zijn slechts geldig voor de duur die daarin wordt gepreciseerd.
 7. De onderhavige verkoopvoorwaarden, evenals de tarieven die gehanteerd worden door het Medium, kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de lopende contracten en de reeds uitgegeven offertes.
 8. Opties voor een advertentie op het internet.
  Wanneer een koper een optie neemt, zijn de volgende regels van toepassing:
  – Elke optie blijft 14 dagen geldig, te tellen vanaf de datum waarop de optie werd genomen.
  – Het Medium kan verschillende opties op een advertentieruimte cumuleren. In dat geval zal het Medium de Adverteerder op de hoogte brengen van het niveau van zijn optie in de lijst van opties.
  – Wanneer een Adverteerder die een optie houdt, deze wil converteren in een vaste bestelling, zullen de houders van de andere opties hiervan zo snel mogelijk door het Medium op de hoogte worden gebracht.
  – Afhankelijk van het niveau van hun optie zullen de houders de mogelijkheid hebben hun optie te converteren binnen de 24 uur vanaf de kennisgeving.
 9. De prijzen die worden aangegeven in de tarievenlijst, de ratecards en de facturen, zijn exclusief btw.
 10. Bijzondere degressieve tariefvoorwaarden voor tijdschriftenadvertenties. De kwantitatieve degressieve tarieven worden berekend volgens het aantal publicaties besteld door eenzelfde adverteerder tijdens een kalenderjaar. Het degressieve tarief wordt verrekend op de factuur. Een advertentiecampagne die bij de bestelling een kwantitatief degressief tarief heeft genoten, kan niet worden geannuleerd, tenzij in geval van overmacht. In dat geval zal een gedeeltelijke annulering een aanpassing van de prijs tot gevolg hebben, en zal er een aanvullende factuur worden verstuurd. Het kwantitatieve degressieve tarief is niet cumuleerbaar met eventuele andere aanbiedingen.

Artikel 4 Inwerkingtreding van de aankooporder

 1. De aankoop en reservatie van advertentieruimte zal pas effectief worden onder de volgende voorwaarde: de ontvangst door het Medium van de ondertekende bestelbon binnen de geldigheidstermijn van het aanbod; deze bestelbon moet worden verstuurd ten laatste 5 werkdagen voor het begin van de internetcampagne, en 20 werkdagen voor het begin van de campagne voor de tijdschriften.De bestelbon voor een internetcampagne moet verplicht het volgende vermelden:- de naam van de Adverteerder
  – de naam van de campagne
  – de gereserveerde datums
  – de wijze van facturatie
  – de MDBID
  – de handtekening van de AdverteerderDe bestelbon voor een tijdschriftencampagne moet verplicht het volgende vermelden:- de naam van de Adverteerder
  – de naam van de campagne
  – het formaat,
  – de titel van het gekozen tijdschrift
  – de gereserveerde datums
  – de MDBID
  – de handtekening van de AdverteerderDe rechten en plichten die voortvloeien uit de bestelbon mogen door de Adverteerder niet worden overgedragen, onder welke vorm en om welke reden ook.
 2. Elke vertraging in de termijn voor het indienen van de bestelbon doet de garantie teniet dat de campagne op de vooropgestelde datum van start zal gaan.

Artikel 5 – Voorschriften met betrekking tot het advertentiemateriaal

 1. De inlassing moet in overeenstemming zijn met de technische voorschriften zoals vereist in het document “Technical Specifications”, in het bestek of in de aankooporder.
 2. Het Medium zal in geen geval wijzigingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een verandering in de grootte) aanbrengen aan het te verspreiden materiaal zonder de Adverteerder hiervan op voorhand op de hoogte te brengen.
 3. Het niet-leveren van de te verspreiden creaties of redirect tags vormt geen reden voor de ontbinding van het contract.
 4. Voor internetadvertenties:1. Het niet-naleven van een van de vooraf geformuleerde voorwaarden ontslaat het Medium van elke verantwoordelijkheid in geval van de overschrijding van de oorspronkelijk afgesproken datum waarop de advertentie online zou worden gezet.2. De inhoud van de advertentie moet aan het Medium worden overgemaakt in overeenstemming met de technische fiches die eigen zijn aan elk medium (informatie beschikbaar op www.produpress.be).a) In elektronisch formaat, voor de gewenste verschijningsdatum, ten laatste:- 5 werkdagen voor standaardformaten (GIF of JPEG)
  – 7 werkdagen voor rich media formats (Flash, floating Flash, expand banner…)
  – 7 werkdagen voor video
  – 7 werkdagen voor page takeover adsb) Ingeval de advertentie niet conform is met de vereiste technische normen (zoals vermeld in het document over de technische specificaties), zal de Adverteerder de nodige wijzigingen moeten aanbrengen binnen de termijn die vereist is voor het in productie brengen. Deze termijnen worden gepreciseerd door het Medium.c) In het geval van een laattijdige indiening van de elementen met betrekking tot de inhoud van de advertentie, behoudt het Medium zich het recht voor, tenzij bij een uitdrukkelijke weigering door de Klant, het einde van de campagne te verschuiven, afhankelijk van de beschikbaarheid van de advertentieruimten.d) Het geheel van het advertentiemateriaal van een campagne moet gestuurd worden in één enkele zending (e-mail) die het volgende bevat:- het advertentiemateriaal (Banners, Skyscrapers, enz.)
  – de definitieve en actieve URL van de bestemming
  – de gegevens (naam, voornaam, telefoon, e-mailadres) van de graficus en/of technicus die verantwoordelijk is voor het advertentiemateriaal.e) De titel (het onderwerp) van deze e-mail moet minimum het volgende bevatten:- de naam van de Adverteerder
  – de naam van de campagnef) Bij de ontvangst van deze e-mail en onder voorbehoud dat de ondertekende bestelbon werd ontvangen door het Medium binnen de voorgeschreven termijn ofwel ten minste 5 werkdagen voor het begin van de campagne (zie punt 3 hierboven), neemt het Medium de taak op zich de Adverteerder het volgende te sturen:- een bevestiging van de goede ontvangst van het advertentiemateriaal door een reply op de e-mail, ten laatste 1 werkdag na de ontvangst ervan
  – een tweede e-mail waarin de conformiteit van het aangeleverde materiaal wordt bevestigd, ten laatste 2 werkdagen na de ontvangstbevestigingg) In geval van een rechtstreeks contact tussen het Medium en de graficus en/of technicus die verantwoordelijk is voor het materiaal, dient de Adverteerder systematisch in kopie te worden gezet.h) In geval van de interventie van de Adserver van een derde voorgesteld door de Adverteerder, moet elk verschil in de statistieken ten opzichte van de cijfers van de Adserver van het Medium worden gemeld per e-mail, ten laatste tegen het midden van de campagne.i) Na deze termijn zullen enkel de verspreidingsstatistieken van de Adserver van het Medium als geldig worden beschouwd, en zullen deze de enige geldige referentie blijven.j) Een verschil van minder dan of gelijk aan 10% ten opzichte van de bestelbon zal geen aanleiding geven tot enige schadeloosstelling.k) In geval van een verschil hoger dan 10% zullen de partijen onderling tot een oplossing komen. Dit overleg impliceert in geen geval recht op een feitelijke schadeloosstelling.
 5. Als tijdens of na de campagne zou blijken dat het aantal afdrukken zoals voorzien op de bestelbon niet geleverd kon worden, kunnen de partijen overeenkomen:1. de campagne te verlengen
  2. de Adverteerder een krediet te verschaffen dat gebruikt kan worden voor een nieuwe campagne
 6. Voor tijdschriftenadvertenties:a) De Adverteerder zal de formaten van het Medium moeten respecteren wat de specificiteiten van de advertentieruimten betreft.
  Het formaat van het materiaal moet een PDF/X 300 dpi gecertificeerd door Medibel+ zijn (info op www.gwg.org of www.medibelplus.be) en moet geüpload worden op een FTP-server in overeenstemming met de technische fiche van elk tijdschrift. (Inlegvellen moeten verstuurd worden met de post).b) Als een van de elementen beschreven in de technische fiche van het tijdschrift zou ontbreken, wijzen de drukker en de uitgever alle verantwoordelijkheid van de hand in geval van eventuele problemen bij het afdrukken van de advertentie.c) Er kan geen enkele correctie worden aangebracht aan het geleverde materiaal.d) Bij laattijdigheid van de Adverteerder behoudt het Medium zich het recht voor om de verschijning uit te stellen. In geen geval geeft een dergelijk uitstel de Adverteerder de toestemming zijn bestelling te annuleren.e) Het Medium is beschikbaar in het Frans en in het Nederlands. De advertentie moet dus worden geleverd in beide talen, zoniet zal ze enkel verschijnen in de taal van het meegedeelde materiaal.f) De technische kosten die het Medium zou moeten dragen vanwege de technische niet-conformiteit van de elementen die de Adverteerder aanlevert, zullen aan deze laatste doorgefactureerd worden, na aanvaarding van een bestek. Het opstellen van het bestek kan de wachttijd voor de verschijning verlengen.g) De data van verschijning van de inlassing zijn ter indicatieve titel meegedeeld en zonder garantie. Het Medium kan deze data omwille van redenen van actualiteit of opportuniteit (lay-out of programma) wijzigen volgens zijn behoeften.h) In geval van overmacht, staking of uitzonderlijke omstandigheden die de organisatie en verschijning van het Medium verstoren, behoudt het Medium zich het recht voor de voorziene data geheel of gedeeltelijk te wijzigen, of zelfs de campagne te annuleren, zonder dat de Adverteerder in dit geval het recht heeft van het Medium een schadevergoeding en interesten of enige andere voldoening te eisen.i) De inlassingen die overeenkomstig de voorgaande paragraaf niet kunnen verschijnen, zullen niet gefactureerd worden, en de Adverteerder kan in geen geval aanspraak maken op enige compensatie of prijsvermindering.j) In geval van inlassing op twee aansluitende bladzijden, kan niet worden gegarandeerd dat in alle exemplaren van het tijdschrift de tekst of de illustratie op dezelfde lijn aansluit en/of dat de advertentie juist geplooid is.

Artikel 6 – Verantwoordelijkheid van de Adverteerder en zijn vertegenwoordiger

 1. De Adverteerder of zijn vertegenwoordiger erkent de enige en exclusieve auteur te zijn van de tekst, de tekeningen, foto’s, geluiden, enz. of, indien dat niet het geval is, de nodige rechten in handen te hebben voor het gebruik of de reproductie ervan.
 2. De Adverteerder of zijn vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn advertenties (tekst, logo, fotografie) en waarborgt dat deze in overeenstemming zijn met het geheel van geldende wettelijke en reglementaire voorschriften.
 3. De Adverteerder of zijn vertegenwoordiger verbindt zich ertoe het Medium te vrijwaren van alle veroordelingen en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die het kan oplopen als gevolg van een klacht van derden in verband met een van de motieven die besproken werden in de voorgaande alinea’s, en meer in het algemeen in verband met de verspreiding van de boodschap.
 4. De vertegenwoordigers (regies, agentschappen, enz.) zijn samen met hun opdrachtgever verantwoordelijk voor de bestellingen die ze doorsturen naar het Medium.

Artikel 7 Weigering van verspreiding

 1. Het Medium behoudt zich de mogelijkheid voor elke advertentie te weigeren die in strijd zou zijn met zijn materiële of morele belangen, die een inbreuk zou vormen op de goede zeden of op de openbare orde, of die de geldende wettelijke of reglementaire voorschriften zou overtreden.
 2. In geen geval kan het Medium verantwoordelijk worden gesteld voor zijn weigering een advertentie te verspreiden bij een van de gevallen uiteengezet in de bovenstaande alinea, en deze weigering kan evenmin aanleiding geven tot enige schadevergoeding of interesten, noch voor de Adverteerder noch voor zijn vertegenwoordiger. 

Artikel 8 Beperking van verantwoordelijkheid

 1. Geen enkele vertraging, opschorting of annulering in/van de verspreiding van de inlassing als gevolg van technische tekortkomingen inherent aan de werking van het internet, buiten de controle en de wil van het Medium om, kan een weigering van betaling, zelfs gedeeltelijk, van de Adverteerder of zijn vertegenwoordiger rechtvaardigen, en geeft evenmin recht op een nieuwe inlassing op kosten van het Medium of op een schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de Adverteerder of zijn vertegenwoordiger.
 2. Een vertraging, opschorting of annulering in/van de verspreiding van de inlassing kan enkel mogelijkerwijs aanleiding geven tot de – gehele of gedeeltelijke – terugbetaling of niet-invordering van de prijs van de inlassing.
 3. Klachten kunnen slechts in aanmerking worden genomen indien ze worden ingediend binnen de termijn van één maand.
 4. De onderneming van het Medium kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor de verschijning op de site, na de ondertekening van de aankooporder, van nieuwe advertentieruimte, ongeacht de locatie, de aard, de vorm en de kenmerken ervan. 

Artikel 9 Informatie van de Adverteerder

 1. Het Medium zal de Adverteerder of zijn vertegenwoordiger per mail op de hoogte brengen van zodra de advertentie online wordt geplaatst.
 2. In de loop van de campagne zal het Medium zijn uiterste best doen om de Adverteerder op diens verzoek de statistieken met betrekking tot de online inlassing van de advertentie ter beschikking te stellen. In ieder geval zal er op vraag van de Adverteerder een ”Campagnebalans” worden opgemaakt en naar hem worden verstuurd, met betrekking tot de omstandigheden waarin de onderhavige overeenkomst werd uitgevoerd.
 3. Het Medium zal een overzicht sturen van de verspreiding van de advertenties in de tijdschriften.

Artikel 10 – Contractuele wanprestaties

 1. De Adverteerder of zijn vertegenwoordiger kan geen enkele wanprestatie inroepen in de uitvoering van de bestelbon of van de onderhavige algemene voorwaarden tenzij de betreffende wanprestatie in de loop van de campagne uitdrukkelijk werd aangeklaagd bij het Medium en er een gezamenlijke constatering werd opgemaakt door de partijen.
 2. Het feit dat het Medium zich op een gegeven moment niet heeft beroept op een van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als een teken dat het Medium afstand doet van zijn recht om de betreffende bepaling te doen gelden.
 3. In geval van het niet-naleven door de Adverteerder van een van de bepalingen van het onderhavige contract of van enig ander contractueel document dat de Adverteerder bindt, behoudt het Medium het volste recht om van rechtswege het contractueel akkoord dat beide partijen bindt en elk hiermee verbonden contractueel document (bestelbon) op te schorten of te ontbinden. 

Artikel 11 Facturatie en betaling

 1. De Adverteerder of zijn vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de betaling van de bestellingen die door hem zijn geplaatst.
 2. De facturatie van de prestaties die werden geleverd door het Medium, gebeurt aan het einde van de maand waarin de eerste verspreiding plaatsvond.
 3. Om geldig te zijn moet een betwisting van een factuur gebeuren binnen de vijf (5) dagen na ontvangst en door middel van een aangetekende zending.
 4. De gefactureerde advertenties zijn te betalen op 30 dagen einde maand, tenzij anderszins bepaald. In geval van de niet-betaling van een of meerdere facturen zal er op de verschuldigde sommen die niet betaald zijn op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van één procent (1%) per maand, te rekenen van de vervaldag van de factuur, met een maximum van 8% per jaar. Elke begonnen maand zal beschouwd worden als een volledige maand voor de berekening van de interesten. Het bedrag van de factuur zal eveneens automatisch met 10% verhoogd worden, met een minimum van vijftig euro (€ 50,00) als vaste schadevergoeding en interesten voor het niet betalen van de factuur binnen de voornoemde termijn.Bij gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldatum worden automatisch alle andere sommen opeisbaar die de Adverteerder verschuldigd is aan het Medium. Het Medium behoudt zich dan ook het recht voor om alle lopende bestellingen teniet te doen, zonder opzegging noch schadevergoeding, en om elke nieuwe bestelling te weigeren.Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de uitgifte van een wisselbrief, zelfs indien aanvaard en/of gedomicilieerd tot betaling van de factuur, geen schuldvernieuwing met zich meebrengt.Elke betaling die aan doorverkopers, makelaars of derde personen gedaan werd, kan niet aanvaard worden als betaling van de facturen.In elk geval behoudt het Medium de mogelijkheid de verschuldigde bedragen rechtstreeks bij de Adverteerder in te vorderen, na aftrek van een handelskorting, indien de facturen onbetaald blijven.
 5. Niettegenstaande het voorafgaande behoudt het Medium zich de mogelijkheid voor om in het contract specifieke betalingsvoorwaarden op te nemen. Wanneer de betaling wordt gevraagd bij de indiening van de bestelling, zal de uitvoering van het contract door het Medium pas starten wanneer de betaling effectief ontvangen werd.

Artikel 12 Wijziging van de planning

 1. De Adverteerder heeft het recht de planning van een campagne te wijzigen ten laatste tien (10) werkdagen voor de lanceringsdatum voor een online advertentie, en ten laatste 20 werkdagen voor het begin van een tijdschriftencampagne. Deze wijziging mag slechts betrekking hebben op een vervroeging of uitstel van maximaal drie (3) maanden en binnen de beperkingen van de beschikbare advertentieruimte. De campagne mag niet verder worden vervroegd of uitgesteld, tenzij dit anderszins wordt overeengekomen en de daaruit voortvloeiende kosten worden geregeld.
  Om de planning te kunnen wijzigen, dient de Adverteerder een nieuwe bestelbon te ondertekenen in overeenstemming met artikel 3.
 2. De eerste wijziging van de planning zal kosteloos worden doorgevoerd. Voor elke verdere wijziging zullen er aan de Adverteerder dertig procent (30 %) planningkosten worden aangerekend op het bedrag van de bestelbon. 

Artikel 13 Annuleringen

De bestellingen kunnen kosteloos geheel of gedeeltelijk geannuleerd worden. Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren (e-mail, fax of brief) ten laatste 4 weken voor de begindatum van de campagne. Indien deze termijn niet gerespecteerd wordt, zijn de volgende regels van toepassing:

– Indien de annulering wordt aangevraagd tussen 3 en 4 weken voor de begindatum van de campagne, zal het Medium aan de Adverteerder 20% van de totale waarde van de bestelbon aanrekenen.

– Indien de annulering wordt aangevraagd tussen 2 en 3 weken voor de begindatum van de campagne, zal het Medium aan de Adverteerder 50% van de totale waarde van de bestelbon aanrekenen.

– Indien de annulering wordt aangevraagd tussen 1 en 2 weken voor de begindatum van de campagne, zal het Medium aan de Adverteerder 75% van de totale waarde van de bestelbon aanrekenen.

– Indien de annulering wordt aangevraagd minder dan een week (5 werkdagen) voor de begindatum van de campagne, zal het Medium aan de Adverteerder de totale waarde (100%) van de bestelbon aanrekenen.

– Indien het productiewerk reeds werd uitgevoerd door het Medium, zullen annuleringen niet meer worden aanvaard en kan er geen enkele terugbetaling worden verkregen, tenzij dit anders wordt overeengekomen tussen het Medium en de Adverteerder.

Het Medium behoudt zich het recht voor een campagne te onderbreken binnen de vijf dagen na zijn opstart ingeval het over informatie zou beschikken dat de solvabiliteit van de Adverteerder of zijn vertegenwoordiger mogelijk onzeker is. Bovendien behoudt het Medium zich het recht voor een campagne te onderbreken indien het verstuurde materiaal niet overeenstemt met het voorziene materiaal of indien het materiaal een inbreuk vormt op bepaalde morele waarden.

Artikel 14 Klachten

Alle klachten moeten, op straffe van verval, schriftelijk en aangetekend gebeuren, en wel ten laatste binnen de week na de verschijningsdatum.

Alle klachten betreffende de advertenties moeten, op straffe van verval, schriftelijk worden ingediend binnen de 10 dagen na de verschijning of het begin van internetcampagne. Het Medium zal niet aansprakelijk zijn voor onregelmatigheden die het gevolg zijn van onduidelijke instructies en/of teksten die onvolledig of onzorgvuldig zijn opgesteld.

Artikel 15 Geschillen

Iedere betwisting of ieder geschil dat zou voortvloeien uit de interpretatie en/of de uitvoering van deze algemene voorwaarden, en van de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van de advertentieruimte waarop deze betrekking hebben, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.

Artikel 16 Nietigheid van een bepaling

Voor zover een beding van de huidige algemene voorwaarden als nietig zou worden beschouwd, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige bedingen geenszins aantasten. Het feit dat het Medium, zelfs herhaaldelijk, zou aanvaard hebben een van de beschikkingen van deze algemene voorwaarden niet toe te passen, betekent in geen geval een afstand van die beschikking en verschaft de Adverteerder geen enkel recht; de normale gang van zaken kan op om het even welk ogenblik hersteld worden zonder voorafgaande kennisgeving, zonder formaliteiten of vergoeding.